Байгууллага: Жаргалтай амьдрал сэтгэц, нийгмийн сэргээн засах эмчилгээний төв

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх