0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

533833

хүлээн авсан
2023-06-09 13:06
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

5829869

хүлээн авсан
2023-06-09 12:48
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

4324448

хүлээн авсан
2023-06-09 12:47
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

6034873

хүлээн авсан
2023-06-09 12:38
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

9235535

хүлээн авсан
2023-06-09 12:32
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: А***д
Нийгмийн халамж
цахим код:

4659267

хүлээн авсан
2023-06-09 12:29
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Т***о
Нийгмийн халамж
цахим код:

9149545

хүлээн авсан
2023-06-09 12:27
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б******г
Нийгмийн халамж
цахим код:

4376429

хүлээн авсан
2023-06-09 12:19
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Н*********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

200723

хүлээн авсан
2023-06-09 12:15
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Н*********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

3645181

хүлээн авсан
2023-06-09 12:14
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

8605518

хүлээн авсан
2023-06-09 12:12
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: *. нэр: Б*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

5216060

хүлээн авсан
2023-06-09 12:11
0 img

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Ц*********д
Нийгмийн халамж
цахим код:

2850232

хүлээн авсан
2023-06-09 12:09
0 img

Урьдчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урьдчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: *. нэр: С*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

3835547

хүлээн авсан
2023-06-09 11:59
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Э********д
Нийгмийн халамж
цахим код:

9946710

хүлээн авсан
2023-06-09 11:57
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Л********ж
Нийгмийн халамж
цахим код:

6366448

хүлээн авсан
2023-06-09 11:56
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: П********м
Нийгмийн халамж
цахим код:

9292469

хүлээн авсан
2023-06-09 11:53
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: О*******г
Нийгмийн халамж
цахим код:

686893

хүлээн авсан
2023-06-09 11:51
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Т*********й
Нийгмийн халамж
цахим код:

375893

хүлээн авсан
2023-06-09 11:49
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

7671002

хүлээн авсан
2023-06-09 11:46
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: М*********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

4555650

хүлээн авсан
2023-06-09 11:44
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Г*****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

1189194

хүлээн авсан
2023-06-09 11:43
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Э*******н
Нийгмийн халамж
цахим код:

9742854

хүлээн авсан
2023-06-09 11:42
0 img

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урчдьчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: З****а
Нийгмийн халамж
цахим код:

4951033

хүлээн авсан
2023-06-09 11:40
0 img

Урьдчилгаа хүссэн өргөдөл.

Урьдчилгаа хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: С******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

4345916

хүлээн авсан
2023-06-09 11:38
0 img

Гэр хүссэн өргөдөл

Гэр хүссэн өргөдөл
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д*******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

7491304

хүлээн авсан
2023-06-09 10:58
0 img

Өрх толгойлсн эхийн тэтгэмж.

Өрх толгойлсн эхийн тэтгэмж.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: *. нэр: Х********о
Нийгмийн халамж
цахим код:

726553

хүлээн авсан
2023-06-09 10:46
0 img

Үйлчилгээний тал дээр гомдолтой байна.

Үйлчилгээний тал дээр гомдолтой байна.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: *. нэр: А********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

4295890

хүлээн авсан
2023-06-09 10:42
0 img

Хүнсний толоон хүссэн өргөдөл

Хүнсний толоон хүссэн өргөдөл
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д*******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

1920829

хүлээн авсан
2023-06-09 10:20
0 img

Хүүхдийн мөнгө хүссэн өргөдөл.

Хүүхдийн мөнгө хүссэн өргөдөл.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: М*********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

2135262

хүлээн авсан
2023-06-09 09:58
0 img

Аавын 7 хоног авах тухай

Аавын 7 хоног авах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Ж*********ж нэр: Б****т
Бусад
цахим код:

1225065

шийдсэн
2023-06-02 17:25
0 img

Үйлчлэгчээр ажиллах хүсэлт

Үйлчлэгчээр ажиллах хүсэлт
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б****н нэр: Л*********н
Бусад
цахим код:

8999333

шийдсэн
2023-06-02 17:21
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: А***н нэр: Б*****а
Бусад
цахим код:

1908943

шийдсэн
2023-05-24 14:47
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: нэр: М*********н
Бусад
цахим код:

6713986

шийдсэн
2023-05-24 14:35
0 img

1 сарын чалинтай чөлөө хүсэх тухай

1 сарын чалинтай чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д******о нэр: Ч*********г
Бусад
цахим код:

8956118

шийдсэн
2023-05-24 14:26
0 img

Заал сэлгэн ажиллах тухай

Заал сэлгэн ажиллах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Х****р нэр: Э*********л
Бусад
цахим код:

2728916

шийдсэн
2023-05-19 10:02
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д****м нэр: А********й
Бусад
цахим код:

8270170

шийдсэн
2023-05-19 09:15
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Л********ж нэр: А*****а
Бусад
цахим код:

183971

шийдсэн
2023-05-19 09:03
0 img

Чөлөө хүсэх тухай

Чөлөө хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д*******ж нэр: Э*******х
Бусад
цахим код:

1047993

хүлээн авсан
2023-05-19 09:00
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б*******н нэр: М*******н
Төрийн албан хаагчийн ёс зүй
цахим код:

549427

шийдсэн
2023-05-18 17:10
0 img

Хүсэлт гаргах тухай

Хүсэлт гаргах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Э*********р нэр: А***********н
Бусад
цахим код:

7350985

хүлээн авсан
2023-05-18 16:56
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Н*******ж нэр: Б*****ү
Бусад
цахим код:

607531

шийдсэн
2023-05-18 16:27
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Л*********н нэр: Б********э
Бусад
цахим код:

6279006

шийдсэн
2023-05-18 15:44
0 img

ХАБ ажилтнаар ажиллуулах тухай

ХАБ ажилтнаар ажиллуулах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: нэр: Б*****а
Бусад
цахим код:

299292

шийдсэн
2023-05-09 19:45
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: С*********в нэр: О*******г
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

6401903

шийдсэн
2023-05-09 19:33
0 img

Цалингийн урьдчилгаа хүсэх тухай

Цалингийн урьдчилгаа хүсэх тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: С********л нэр: И***********н
Бусад
цахим код:

9658263

шийдсэн
2023-05-09 19:25
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Г*******р нэр: Н*********г
Төрийн албан хаагчийн ёс зүй
цахим код:

2126828

шийдсэн
2023-05-09 19:16
0 img

Ээлжийн амралт авах тухай

Ээлжийн амралт авах тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Ч********н нэр: Х****а
Бусад
цахим код:

9540114

хүлээн авсан
2023-05-09 19:10
0 img

БАРЬЦАА БҮРТГҮҮЛЭХ

БАРЬЦАА БҮРТГҮҮЛЭХ
Хаана хандсан: Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
овог: *. нэр: О*******г
Газрын харилцаа
цахим код:

4837042

шийдсэн
2023-05-09 12:05
0 img

Ажил хүссэн

Ажил хүссэн
Хаана хандсан: Баянхонгор аймгийн ЗДТГ
овог: Э*****а нэр: П*********х
Эрүүл мэнд
цахим код:

2496225

хүлээн авсан
2023-05-04 14:34
0 img

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай хүсэлт

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай хүсэлт
Хаана хандсан: Богд сум
овог: Г****т нэр: Т***********л
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

1935696

шийдсэн
2023-04-18 16:16
0 img

Ажилд орох хүсэлт

Ажилд орох хүсэлт
Хаана хандсан: Богд сум
овог: Т*****й нэр: Ө********г
Бусад
цахим код:

3165619

шийдсэн
2023-04-18 16:06
0 img

Газар өмчлөх хүсэлт

Газар өмчлөх хүсэлт
Хаана хандсан: Баянговь сум
овог: Ш***в нэр: З****т
Газрын харилцаа
цахим код:

9648580

шийдсэн
2023-04-17 17:15
0 img

тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай

тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай
Хаана хандсан: Баянцагаан сум
овог: Д*********у нэр: Б****р
Худалдаа үйлчилгээ
цахим код:

4653091

шийдсэн
2023-04-07 11:04
0 img

хүүхэд асрах чөлөө дууссан тул ажилдаа орох хүсэлт

хүүхэд асрах чөлөө дууссан тул ажилдаа орох хүсэлт
Хаана хандсан: Бууцагаан сум
овог: Б******а нэр: З*****а
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

4692586

шийдсэн
2023-04-05 10:18
0 img

Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт

Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт
Хаана хандсан: Хүрээмарал сум
овог: Ч***д нэр: Б*******ж
Бусад
цахим код:

1518359

хүлээн авсан
2023-04-04 12:58
0 img

ЗДТГ-т жолоочоор ажиллах хүсэлт

ЗДТГ-т жолоочоор ажиллах хүсэлт
Хаана хандсан: Бууцагаан сум
овог: Н*****ж нэр: Э*****р
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

3384639

шийдсэн
2023-03-27 16:31
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: О*****л нэр: Б*****л
Бусад
цахим код:

1596196

шийдсэн
2023-03-24 12:18
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б****а нэр: Т*********р
Бусад
цахим код:

5499121

шийдсэн
2023-03-24 12:09
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: нэр: Ч****э
Бусад
цахим код:

6266450

шийдсэн
2023-03-24 11:58
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: нэр: Б*****ү
Бусад
цахим код:

1006700

шийдсэн
2023-03-24 11:44
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: О***н нэр: А*****а
Бусад
цахим код:

4414481

шийдсэн
2023-03-24 11:39
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: М*******а нэр: Э********х
Бусад
цахим код:

5571789

шийдсэн
2023-03-24 11:19
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б****о нэр: М*********н
Бусад
цахим код:

7841886

шийдсэн
2023-03-24 11:14
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: С******в нэр: Д********н
Бусад
цахим код:

6632044

шийдсэн
2023-03-24 11:07
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Х*********р нэр: Д*****в
Бусад
цахим код:

9427580

шийдсэн
2023-03-24 10:58
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: А********г нэр: Б*****а
Бусад
цахим код:

5618655

шийдсэн
2023-03-24 10:50
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: А**р нэр: А*****р
Бусад
цахим код:

2024518

шийдсэн
2023-03-24 10:32
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Н****й нэр: З*******л
Бусад
цахим код:

2175266

шийдсэн
2023-03-23 15:29
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: М*****т нэр: Б******д
Бусад
цахим код:

2079750

шийдсэн
2023-03-23 15:21
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Х******х нэр: Б**********р
Бусад
цахим код:

6130061

шийдсэн
2023-03-23 15:14
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д**н нэр: О*******г
Бусад
цахим код:

766612

шийдсэн
2023-03-23 15:04
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д*******ж нэр: Э*******х
Бусад
цахим код:

7200207

шийдсэн
2023-03-22 18:19
0 img

ажилд орох тухай

ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б*р нэр: Н*********л
Бусад
цахим код:

4550503

шийдсэн
2023-03-22 18:08
0 img

ажилд орох тухай

ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Д****н нэр: Н*********р
Бусад
цахим код:

3356014

шийдсэн
2023-03-22 17:56
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Биеийн тамир, спортын газар
овог: Б********н нэр: М*********н
Төрийн албан хаагчийн ёс зүй
цахим код:

6722869

хүлээн авсан
2023-03-22 15:51
0 img

ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ АВАХ

ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ АВАХ
Хаана хандсан: Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
овог: *. нэр: Т******Н
Газрын харилцаа
цахим код:

2372701

шийдсэн
2023-03-22 12:03
0 img

Шилжин ажиллах тухай

Шилжин ажиллах тухай
Хаана хандсан: Өлзийт сум
овог: т******х нэр: М********л
Хөдөлмөр эрхлэлт
цахим код:

2758035

шийдсэн
2023-03-20 15:57
0 img

Ажилд орох тухай

Ажилд орох тухай
Хаана хандсан: Баянбулаг сум
овог: нэр: А*********р
Бусад
цахим код:

1817830

шийдсэн
2023-03-17 12:33
0 img

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш мэргэжилтэй Ажилд орохыг хүссэн

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш мэргэжилтэй Ажилд орохыг хүссэн
Хаана хандсан: Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
овог: Э*******р нэр: Ж*********м
Боловсрол
цахим код:

297234

шийдсэн
2023-03-15 09:54
0 img

хүүхдийн мөнгө нөхөн авах хүсэлт.

хүүхдийн мөнгө нөхөн авах хүсэлт.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: С*******р нэр: Г*******а
Нийгмийн халамж
цахим код:

2016962

шийдсэн
2023-03-10 09:25
0 img

Ажилд орох хүсэлт

Ажилд орох хүсэлт
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: С*******р нэр: Б********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

8417947

шийдсэн
2023-03-10 09:23
0 img

Хүүхдийн мөнгө.

Хүүхдийн мөнгө.
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б******т
Нийгмийн халамж
цахим код:

8207000

шийдсэн
2023-03-09 18:42
0 img

Ажилд орүүлж өгнө үү

Ажилд орүүлж өгнө үү
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

857702

хүлээн авсан
2023-03-09 18:41
0 img

Хүүхдийн мөнгө

Хүүхдийн мөнгө
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: *. нэр: Ц********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

1482140

шийдсэн
2023-03-09 18:39
0 img

Хүүхдийн мөнгө

Хүүхдийн мөнгө
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Ц********м
Нийгмийн халамж
цахим код:

5175066

шийдсэн
2023-03-09 18:37
0 img

Хүүхдийн мөнгө

Хүүхдийн мөнгө
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Ө*********х нэр: М*******р
Нийгмийн халамж
цахим код:

1872678

шийдсэн
2023-03-09 18:35
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Д*********н
Нийгмийн халамж
цахим код:

3818505

шийдсэн
2023-03-09 18:33
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Э*****х
Нийгмийн халамж
цахим код:

3542330

шийдсэн
2023-03-09 18:31
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Ц********м
Нийгмийн халамж
цахим код:

9376097

шийдсэн
2023-03-09 18:30
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Т**********л
Нийгмийн халамж
цахим код:

3833651

шийдсэн
2023-03-09 18:29
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: О***а
Нийгмийн халамж
цахим код:

2882700

шийдсэн
2023-03-09 18:27
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Б******о
Нийгмийн халамж
цахим код:

2857904

шийдсэн
2023-03-09 18:26
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: * нэр: Э*******н
Нийгмийн халамж
цахим код:

5843446

шийдсэн
2023-03-09 18:25
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: О*****л нэр: С******н
Нийгмийн халамж
цахим код:

7397647

шийдсэн
2023-03-09 18:24
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Ё***н нэр: Ч*********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

191814

шийдсэн
2023-03-09 18:22
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Э*********г нэр: М*********г
Нийгмийн халамж
цахим код:

7857406

шийдсэн
2023-03-09 18:20
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Г***о
Нийгмийн халамж
цахим код:

5732677

шийдсэн
2023-03-09 18:19
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: нэр: Т**********р
Нийгмийн халамж
цахим код:

5907924

шийдсэн
2023-03-09 18:17
0 img

Урьдчилгаа хүссэн

Урьдчилгаа хүссэн
Хаана хандсан: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
овог: Б****а нэр: З*******р
Нийгмийн халамж
цахим код:

1232404

шийдсэн
2023-03-09 18:16

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх