Сэтгэл ханамжийн судалгаанд оролцох

Иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шуурхай байдлыг ард иргэд болон хөндлөнгийн байгууллагаар үнэлүүлж, түүнд дүн шинжилгээ хийн цаашид хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааг тодорхойлоход оршино.

16. Үйлчилгээний нэгдсэн төв

16.1. Таны үйлчлүүлсэн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйлчилгээний чанар ямар байсан бэ?

16.2. Таныг үйлчилгээ авах үед үйлчилгээний нэгдсэн төвийн ачаалал хэр байсан бэ?

16.3. Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагаанд та өөрийн үнэлгээг өгнө үү.

16.4. Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн ажилчдын харилцаа, хандлагыг үнэлнэ үү?

Хоёр. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж

  Та энэ хэсэгт хамгийн сүүлд үйлчлүүлсэн байгууллагын үйлчилгээний талаар үнэлгээ өгнө.

1. Та хамгийн сүүлд төрийн байгууллагаас ямар үйлчилгээ авсан бэ?

6. Та төрийн үйлчилгээний чанарыг үнэлнэ үү?

6.1. Төрийн байгууллагын үйлчилгээний түргэн шуурхай байдалд үнэлгээ өгнө үү.

6.2. Төрийн байгууллагын үзүүлэх үйлчилгээ энд санал, гомдол гаргах боломж, нээлттэй байдал, хариу мэдээлдэг эсэх

7. Та төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг үнэлнэ үү?

7.1. Төрийн үйлчилгээг хэрхэн авах, ямар материал бүрдүүлэх талаар энгийн ойлгомжтой байдал.

7.2. Хандсан асуултын хүрээнд шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөөг авах боломжтой байдалд үнэлгээ өгнө үү. (цахим хуудас, мэдээллийн самбар гэх мэт)

8. Та төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн харилцааны соёл, ёс зүйг үнэлнэ үү?

8.1. Албан хаагчдын харилцаа, хандлагад ямар байдаг вэ?

8.2. Албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварт үнэлгээ өгнө үү.

9. Та өөрийн үйлчлүүлсэн төрийн байгууллагын орчныг үнэлнэ үү?

9.1. Төрийн байгууллагын хүлээлгийн танхим дахь ширээ, сандлын хүртээмж.

9.2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлсэн байдал.

10. Таны үйлчлүүлсэн төрийн байгууллагын албан хаагчийн нэр, албан тушаал, хаягжилт гэх мэт мэдээлэл нээлттэй байсан уу?

11. Та төрийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг хаанаас авахыг хүсч байна вэ?

14.1. Таны бодлоор хамгийн сайн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага аль нь вэ?

(3 хүртэлх байгууллагыг сонгоно уу)

14.2. Хамгийн муу үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага аль нь вэ?

(3 хүртэлх байгууллагыг сонгоно уу)

Баянхонгор


Сэтгэл ханамжийн судалгаанд оролцох зөвлөмж

Судалгаанд идэвхтэй оролцож байгаа танд баярлалаа.